E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?

Sedat BATMAZ, Sibel KOÇBIYIK.

Abstract
Objective: According to the cognitive theory developed by Beck, cognitive distortions are important mediators for the onset and maintenance of depressive disorders. It has not been researched if these cognitive distortions are more frequently encountered during the depressive episode, or if they are trait-like features. This study aims to investigate this. The hypothesis of the study is that cognitive distortions are state dependent.
Method: Three groups of outpatients (n=178 patients in acute major depressive episode, n=168 depressive patients in remission, n=177 healthy controls) presenting to the psychiatry clinics of three different state hospitals were recruited for the study. The participants were diagnostically interviewed by the MINI according to the DSM-IV criteria. The participants were asked to complete the Cognitive Distortions Scale and the severity of their depression was measured by the Inventory for Depressive Symptomatology.
Results: According to the cognitive distortion subscales, except for the self-blame subscale, the acute depressive group scored the highest. Also it was found that the cognitive distortions of the depressive populations, except for the self-blame related ones, statistically differed from the healthy controls’. Self-blame related distortions were mood state dependent.
Conclusion: The results have revealed that self-criticism, helplessness, hopelessness and preoccupation with danger related distortions had trait-like features, whereas self-blame related distortions were state dependent. This has clinical implications for the psychotherapeutic treatment of cognitive distortions in depression. Specifically, self-criticism related distortions should be managed during cognitive therapy for depression since the other subscales seem rather problematic.

Key words: Cognitive distortion, depression, state-dependent, traitÇökkünlüğü Olan Kadınlarda Bilişsel Çarpıtmalar: Sürekli mi, Çökkünlük Dönemine mi Özgüdür?

Ozet
Amaç: Beck’in geliştirdiği bilişsel kurama göre çökkünlüğün ortaya çıkması ve devam etmesinde bilişsel çarpıtmalar önemli aracılar olarak görülmektedir. Bu çarpıtmaların olumsuz otomatik düşüncelere benzer şekilde çökkünlük dönemi süresince mi yüksek kaldığı, yoksa işlevsel olmayan tutumlara benzer şekilde süreklilik arz ederek çökkünlük dönemi dışında da sebat mı ettiği araştırılmamıştır. Bu çalışma ile bu eksikliğin kapatılması amaçlanmıştır. Çalışmanın varsayımı, çökkünlük dönemi gerileyip de yeniden iyilik haline dönüldüğünde bilişsel çarpıtmaların sıklık ve şiddetinde bir gerileme olacağıdır.
Yöntem: Araştırma için Mart 2012 – Mart 2013 tarihleri arasında Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümleri’ne ayaktan başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden kadın hastalar ve onlara eşlik eden kadın yakınlarına MINI yapılandırılmış tanı görüşmesi uygulanmıştır. DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre yüz yetmiş sekiz Majör Depresif Bozukluk, yüz altmış sekiz iyileşme döneminde olan Majör Depresif Bozukluk tanılarını karşılayan hasta ve herhangi bir eksen – I tanısı almayan yüz yetmiş yedi sağlıklı gönüllüden oluşan toplam beş yüz yirmi üç katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Katılımcılara görüşmeciler tarafından çökkünlük belirtilerinin şiddetini sorgulayan Depresif Belirti Envanteri – Klinisyen Versiyonu uygulanmış ve katılımcıların Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği’ni doldurmaları istenmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik verilerini sorgulayan bir form görüşmeciler tarafından doldurulmuştur. Toplanan veriler SPSS for Windows v17.0 kullanılarak istatistiksel olarak incelenmiştir.
Bulgular: Araştırmaya dahil edilen gruplar yaş, medenî durum ve eğitim düzeyi açısından farklılaşmadı. Çökkünlük şiddeti puanları açısından gruplar birbirinden ayırt edilebildi, en yüksek puanı değerlendirme anında çökkünlük dönemi içerisinde olanlar, en düşük puanı ise sağlıklı gönüllülerin oluşturduğu grup aldı. Bilişsel çarpıtmaları sorgulayan ölçek puanları açısından da, kendini suçlama alt ölçeği ortalama puanları hariç olmak üzere, benzer sıralama elde edildi. Bilişsel çarpıtmaların (kendini suçlama ile ilgili olanlar hariç) çökkünlük dönemi dışında da iyileşme dönemine girmiş bile olsalar çökkünlük yaşamış hastaları sağlıklı gönüllülerden ayırt ettiği görüldü. Kendini suçlamayla ilgili çarpıtmalarda ise çökkünlük dönemleri dışında sağlıklı gönüllülerle benzer puan alındığı, dolayısıyla çökkünlük dönemine bağımlı bir yükseklik görüldüğü anlaşıldı.
Sonuç: Araştırmanın sonuçları bilişsel çarpıtmalardan kendini suçlama alt ölçeği dışındaki çarpıtmaların bir süreklilik göstererek çökkünlük dönemi dışında da yüksek kaldığını, bu açıdan terapide benlik algısı, çaresizlik, umutsuzluk ve yaşamı tehlikeli görmeyle ilgili çarpıtmaların özellikle ele alınması ve iyilik hali sağlanması sonrasında da bu alanlardaki çarpıtmaların yakından takip edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Kendini suçlamayla ilgili çarpıtmalar ise çökkünlük dönemine bağımlı olarak yüksek kalmakta ve iyilik hali sağlanmasıyla birlikte düzeyinde düşme ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın bu kısmında klinik uygulamaya dair olası yansımalar da tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çökkünlük, bilişsel çarpıtma, süreklilik, döneme bağımlılık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sedat BATMAZ
Articles by Sibel KOÇBIYIK
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 9545
Downloaded: 7182
Cited: 0


REFERENCES
Aðýr M (2007) Üniversite öðrencilerinin biliþsel çarpýtma düzeyleri ile problem çözme becerileri ve umutsuzluk düzeyleri arasýndaki iliþki. Yayýmlanmamýþ Doktora tezi. Ýstanbul.
American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Text Revision — Fourth ed.) Washington, DC: American Psychiatric Association.
Aslan S, Çepik Kuruoðlu A, Iþýklý S ve ark. (2006) Depresif Belirti Envanteri - Klinisyen Formu (DBE-K30) ve Özbildirim Formu (DBE-Ö30)'nun Majör Depresyonlu Hastalarda Geçerlik ve Güvenirliði. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16: 1-14.
Beck AT (1979) Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. Plume.
Beck AT, Dozois DJ (2011) Cognitive therapy: current status and future directions. Annu Rev Med, 62:397-409. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Beck AT, Rush AJ, Shaw BF (1987) Cognitive Therapy of Depression. The Guilford Press; 1 edition.
Briere J (2000) The cognitive distortion scale professional manual. Odessa, FL: Psychological Assesment Resources. [PMC Free Fulltext]   
Burcusa SL, Iacano WG (2007) Risk forrecurrence in depression. Clinical Psychology Review, 27: 959-85. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
Butler AC, Chapman JE, Forman EM ve ark. (2006) The empirical status of cognitive-behavioral therapy: a review of meta-analyses. Clin Psychol Rev, 26: 17-31. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Cape J, Whittington C, Buszewicz M ve ark. (2010) Brief psychological therapies for anxiety and depression in primary care: meta-analysis and meta-regression. BMC Med, 8: 38. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
Dobson KS (2013) The science of CBT: toward a metacognitive model of change? Behav Ther, 44: 224-7. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Ebrahim S, Montoya L, Truong W ve ark. (2012) Effectiveness of cognitive behavioral therapy for depression in patients receiving disability benefits: a systematic review and individual patient data meta-analysis. PLoSOne, 7: e50202. [DOI via Crossref]   
Engeler A (2004) MINI International Neuropsychiatric Interview–TurkishVersion 5.0.0. Ed Sheehan DV, Lecrubier Y. Ýstanbul: GSK.
Gibbons CR, Stirman SW, Derubeis RJ ve ark. (2013) Research setting versus clinic setting: Which produces better outcomes in cognitive therapy for depression? Cognit Ther Res, 37: 605-12. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
Hays PA, Iwamasa GY (2006) Culturally Responsive Cognitive-Behavioral Therapy: Assessment, Practice, and Supervision. American Psychological Association (APA); 1 edition.
Hofmann SG, Asmundson GJ, Beck AT (2013) The science of cognitive therapy. BehavTher, 44: 199-212. [DOI via Crossref]   
Roshanaei-Moghaddam B, Pauly MC, Atkins DC ve ark. (2011) Relative effects of CBT and pharmacotherapy in depression versus anxiety: is medication somewhat better for depression, and CBT somewhat better for anxiety? Depress Anxiety, 28: 560-7. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Rush AJ, Gullion CM, Basco MR ve ark. (1996) The Inventory of Depressive Symptomatology (IDS): psychometric properties. Psychol Med, 26: 477-86. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
Savaþýr I, Þahin NH (1997) Biliþsel-davranýþçý terapilerde deðerlendirme: Sýk kullanýlan ölçekler. Ankara: Türk Psikoloji Derneði Yayýnlarý.
Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH ve ark. (1998) The Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry, 59: 22-33. [Pubmed]   
Stewart RE, Chambless DL (2009) Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders in clinical practice: a meta-analysis of effectiveness studies. J Consult Clin Psychol, 77: 595-606. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK. [Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]. JCBPR. 2015; 4(3): 147-152. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413


Web Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK. [Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]. http://www.jcbpr.org/?mno=199413 [Access: May 26, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413


AMA (American Medical Association) Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK. [Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]. JCBPR. 2015; 4(3): 147-152. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413Vancouver/ICMJE Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK. [Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]. JCBPR. (2015), [cited May 26, 2019]; 4(3): 147-152. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413Harvard Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK (2015) [Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]. JCBPR, 4 (3), 147-152. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413Turabian Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK. 2015. [Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 4 (3), 147-152. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413Chicago Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK. "[Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 4 (2015), 147-152. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413MLA (The Modern Language Association) Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK. "[Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 4.3 (2015), 147-152. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413APA (American Psychological Association) Style

Sedat BATMAZ, Sibel KOCBIYIK (2015) [Cognitive Distortions in Depressed Women: Trait, or State Dependent?]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 4 (3), 147-152. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.199413