E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION

Azize ATLI ÖZBAŞ, Aslıhan SAYIN, Behçet COŞAR.

Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between early maladaptive schemas and examination anxiety of students who were preparing for university examination.
Method: This study was carried out at a private establishment for preparing students for university examination in Ankara. 108 students who were preparing for university examination were recruited. All data were obtained by using socio-demograpical questionnaire, State and Trait Anxiety Inventory, and Young Schema Questionnaire Third version, during 1-10 June 2011.
Results: Mean age of students was 18.78 ±0.88. 47.2% were female, while 52.8% were male. There was a significant correlation between students’ State Anxiety and Emotional Deprivation (r=0.25; p<0.01), Failure to Achieve (r=0.19;p<0.05), and Subjugation (r=0.27;p<0.01) subscales; Trait Anxiety and Emotional Deprivation (r=0.25;p<0.01), and Subjugation (r=0.27;p<0.01) subscales of Young Schema Questionnaire. Number of siblings was related with Entitlement (OR= -10.1; P=<0.01), importance attributed to examination was related with Failure to Achieve (OR= -7.9; P=<0.05) and Subjugation (OR= -5.8; P=<0.01); while the type of division (Science/ Mathematic-Turkish) was related with all schema sub-types (for Emotional Deprivation OR= -11.9, P=<0.01; Failure to Achieve OR= -11.5, P=<0.01; Subjugation OR= -4.7, P=<0.05; Emotional Inhibition OR= -5.9, P=<0.01; and Entitlement OR= -4.5; P=<0.01).
Discussion: Early maladaptive schemas may have a significant negative effect on examination anxiety of students who are preparing for university entrance exam.

Key words: anxiety, examination anxiety, early maladaptive schemasÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE SINAV ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYİ İLE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMA İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

Ozet
Amaç: Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin erken dönem uyumsuz şemaları ile sınav öncesi anksiyete düzeyileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışma, Ankara’daki özel bir dershanede yürütülmüştür. Üniversiteye giriş sınavları hazırlık gruplarına devam eden 108 öğrenci örnekleme alınmıştır. Veriler sosyodemografik veri formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve Young Şema Ölçeği (YŞÖ-KF3) kullanılarak 1-10 Haziran 2011 tarihlerinde toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin yaş ortalaması 18.78 ±0.88’dir. Grubun %47.2’sini kız, %52.8’ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin Durumluk Kaygı puanları ile Kopukluk ve Reddedilmişlik (r=0.25; p<0.01), Diğerleri Yönelimlilik alt ölçek puanları arasında (r=0.27; p<0.01) orta, Zedelenmiş Otonomi (r=0.19; p<0.05) alt ölçek puanı arasında da zayıf güçte pozitif yönlü; Sürekli Kaygı puanları ile de Kopukluk ve Reddedilmişlik (r=0.25; p<0.01) ile Diğerleri Yönelimlilik (r=0.27; p<0.01) alt ölçek puanı arasında ise orta düzeyde pozitif yönlü ilişki vardır. Kardeş sayısı Zedelenmiş Sınırlar boyutu (Beta= -10.1; p=<0.01), sınava verilen önem Zedelenmiş Otonomi (Beta = -7.9; p=<0.05) ve Diğerleri Yönelimlilik (Beta = -5.8; p=<0.01) boyutu, okumakta oldukları bölüm (Sosyal Bilimler/Fen Bilimleri/Türkçe –Matematik) ise tüm erken dönem uyumsuz şema boyutlarıyla ilişkilidir. (Kopukluk ve Reddedilmişlik için Beta = -11.9; p=<0.01, Zedelenmiş Otonomi için Beta = -11.5; p=<0.01, Diğerleri Yönelimlilik için Beta = -4.7; p=<0.05, Bastırılma Beta = -5.9; p=<0.01, Zedelenmiş Alt Sınırlar ise Beta = -4.5; p=<0.01).
Sonuç: Erken dönemde gelişen bazı şemalar üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav öncesi anksiyete düzeylerini olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: kaygı, durumluk-sürekli-kaygı, erken dönem uyum bozucu şemalar.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Azize ATLI ÖZBAŞ
Articles by Aslıhan SAYIN
Articles by Behçet COŞAR
on Google
on Google Scholar

REFERENCES
Adana F, Kaya N (2005) Lise öðrencilerinin sýnav kaygýsý düzeyi üzerine sýnav kaygýsý ile baþa çýkma eðitiminin etkisi. Kriz Dergisi, 13 (2): 35-42
Alyaprak Ý (2006) Üniversite sýnavýna hazýrlanan öðrencilerde sýnav kaygýsýný etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ýzmir
Balcý S (1997) Lise öðrencilerinin denetim odaðý ile sýnav kaygýsý arasýndaki iliþki. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
Baltaþ A (1993) Stres altýnda ezilmeden öðrenmede ve sýnavlarda üstün baþarý. (8. Baský) Remzi Kitabevi, Ýstanbul
Baþkal S (2009) Anadolu fen ve genel liselerde eðitim alan öðrencilerin bir üst öðrenime geçiþte meslek seçimi ile ilgili yaþadýklarý kaygýlarýn çeþitli deðiþkenler açýsýndan incelenmesi. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Caner M (2009) Evli bireylerde kendi ebeveynlerini algýlama biçimleri, erken dönem uyum bozucu þemalar ve eþe yönelik deðerlendirmeler arasýndaki iliþkiler: Þema terapi modeli çerçevesinde bir inceleme. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Doðan T (1999) Baþkent Üniversitesi Öðrencilerinin Stresle Baþa Çýkma Stratejilerinin Bazý Deðiþkenlere Göre Ýncelenmesi. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Dönmezer Ý (1999) Ailede iletiþim ve etkileþim. Sistem Yayýncýlýk, Ýstanbul
Ekþi P (1998) Sýnav Kaygýsýnýn Üniversite Adayý Ergenlerde incelenmesi. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul
Erözkan A (2004) Üniversite öðrencilerinin sýnav kaygýsý ve baþa çýkma davranýþlarý. Muðla Üniversitesi SBE Dergisi. http://akademik.mu.edu.tr/data/06020000/resim/file/122%20at%C3%84%C2%B1lgan%20er%C3%83%C2%B6zkan.pdf . Eriþim tarihi:01.03.2012
Hembree R (1988) Correlates, causes, effects and treatment test anxiety. Review Of Educational Research. 58:47-49.
Kapçý EG, Hamamcý Z (2010) Aile iþlevi ile psikolojik belirtiler arasindaki iliþki: erken dönem uyum bozucu þemalarýn aracý rolü. Klinik Psikiyatri 13:127-136
Karadeniz E (2005) Üniversite giriþ sýnavýna hazýrlanan lise son sýnýf öðrencileri ve velilerinin kaygý düzeyleri, baþ etme yollarý ve denetim odaðý arasýndaki iliþki. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul.
Kapýkýran Þ (2002) Üniversite öðrencilerinin sýnav kaygýsýnýn bazý psiko-sosyal deðiþkenlerle iliþkisi üzerine bir inceleme. Pamukkale Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi, 1(11) 34-43.
Liebert R, Morris L (1970) Relationship of cognitive end emotional component of test anxiety to psychological arousal and academic performance. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 35, 332-337
Lowe PA, Lee SW, Witteborg KM, Pritchard KW, Luhr ME, Cullinan CM (2008) The test anxiety inventory for children and adolescent. Journal of Psycheducational Assessment, 26(3), 215-230.
Meijer J (2001) Learning potential and anxious tendency: Test anxiety as a bias factor in educational testing. Anxiety, Stress, and Coping, 14(3), 337-362.
Þahin H, Günay T, Bati H (2006) Ýzmir ili Bornova ilçesi lise son sýnýf öðrencilerinde üniversiteye giriþ sýnavý kaygýsý. STED/Sürekli Tip Eðitimi Dergisi, 15(6):107-113.
Öner N (1997) Türkiye&#8217;de kullanýlan psikolojik testler. Boðaziçi Üniversitesi Yayýnlar, 3. Basim, Ýstanbul
Putwain DW, Woods K, Symes W (2010) Personal and situational predictors of test anxiety of students in post-compulsory education. British Journal of Educational Psychology, 80, 137-160
Þahin NH, Þahin N (1992) Guilt, Shame And Depressionin Adolescence. World Congress Of Cognitive Therapy, Toronto
Sarýtaþ D (2007) The effects of maternal acceptance- rejection on psychological adjustment of adolescents: The mediator roles of cognitive styles. Yayýnlanamamýþ Yüksek Lisans tezi. Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Ankara
Schmidt NB, Joiner TE, Young JE, Telch MJ (1995) The schema questionnaire: investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemata. Cognitive Therapy and Research, 19, 295-321.
Yýldýrým Ý, Ergene T (2003) Lise son sýnýf öðrencilerinin akademik baþarýlarýnýn yordayýcýsý olarak sýnav kaygýsý, boyun eðici davranýþlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi, 25:224-234
Young JE (1990) Cognitive theraphy for personality disorders: A schema &#8211;focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Pres.
Young JE (1994) Young Þema Ölçeði-Kýsa Form. Basýlmamýþ Rapor.
Young JE, Klosko JS, Weishaar ME (2003) Schema Theraphy: A Practitioner&#8217;s Guide. New York: The Guilford Press.
Young JE, Brown G (1990) Young schema questionnaire. Cognitive Therapy Center of New York. New York
Young JE (2004) Schema mode listing, October 2004 revision, third draft. New York: Schema Therapy Institute.
Yavuzer H (2001) Ana-Baba ve Çocuk. Remzi Kitabevi, Ýstanbul
Zeidner M, Mathews G (2005) Evaluation anxiety. In A.J. Elliot & CS. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp. 141-163). London: Guildford Press.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR,. [INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR,. [INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]. http://www.jcbpr.org/?mno=20976 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR,. [INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR,. [INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR, (0) [INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR,. 0. [INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR,. "[INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR,. "[INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Azize ATLI OZBAS, Aslihan SAYIN, Behcet COSAR, (0) [INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAMINATION ANXIETY AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS OF STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR UNIVERSITY EXAMINATION]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.