E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT

Nergis LAPSEKİLİ, Elif Temizsu, Mehmet Ak.

Abstract
Introduction: Obsessive-compulsive disorder (OCD), even if the patient's obsession content is not related to sexuality, may be a problem in the sexul lives of individuals. In this article, sexual function in obsessive compulsive disorder patients is discussed based on an OCD case.
Case: Male 36 years old and female 32 years old couple. Man had complaints of lack of control of ejaculation and woman had complaints of lack of orgasm. Man was diagnosed with premature ejaculation and woman was diagnosed with aversion and anorgasmia according to DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders) criteria. During therapy the woman was diagnosed with OCD as well. Loss of control was not acceptable to the patient. Thus she was avoiding from exhilarating stimuli. After cogitive restructuring of her evaluations about control, sex therapy was continued. At the end of the therapy the avoidance of the woman was disappeared and anorgasmia was treated and ejeculation time of man was 15 minutes.
Conclusion: Sexual dysfunction is a common problem in patients with OCD. Patient may have avoidance that may adversely affect her sexuality. If a patient has avoidance about sexuality, the reason of this avoidance may or may not be the usual and expected thought content like avoidance of contamination. The evaluations of OCD patients about control may also adversely affect their sexuallity. The thought leading to avoidance behavior, may vary from patient to patient. However, to identify this thoughts with cognitive interventions and work with them will improve.the patient.

Key words: Sexual function, Obsessive compulsive disorderBİR OLGU ÜZERİNDEN OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA CİNSEL İŞLEVLER

Ozet
Giriş: Obsesif kompulsif bozukluk, hastanın obsesyon içeriği cinsellikle ilgili olmasa bile, bireylerin cinsel yaşamlarında sorun oluşturabilmektedir. Bu yazıda, bir olgudan yola çıkarak obsesif kompulsif bozuklukta cinsel işlev tartışılmıştır.
Olgu: Erkek 36 yaşında ve kadın 32 yaşında çift, erkekte boşalma kontrolünün olmaması ve kadında orgazm olamama yakınması ile başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders) kriterlerine göre erkekte erken boşalma, kadında aversiyon ve anorgazmi tanısı kondu. Terapi sürecinde kadının durumunun OKB ile uyumlu olduğu görüldü. Kontrol kaybının kabul edilebilir olmaması nedeni ile keyif veren uyaranlardan kaçınmaktaydı. Hastayla kontrol ile ilgili yorumlarını hedef alan bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri kullanılmak suretiyle görüşme yapıldı. Cinsel terapi ödevlerine devam edildi. Terapi süreci sonunda kadının kaçınmaları ortadan kalktı ve anorgazmi tedavi edildi, erkekte ise boşalma süresi 15 dakikaydı.
Sonuç: OKB hastalarında cinsel işlev bozukluğu sık görülen bir sorundur. Kaçınmaları olan hastada OKB tanısı konsa bile bu vakada da görüldüğü gibi bu kaçınmaların nedeni kalıplaşmış düşünce içerikleri (kirlenmekten kaçınmak gibi) olmayabilir. OKB hastalarının kontrolle ilgili değerlendirmeleri cinselliklerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kaçınma davranışına yol açan düşünce hastadan hastaya bireysel farklılıklar gösterebilir. Ancak bilişsel müdahalelerle bu düşünceyi tespit etmek ve ona yönelik çalışmak hastada iyileşme sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev, Obsesif kompulsif bozukluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nergis LAPSEKİLİ
Articles by Elif Temizsu
Articles by Mehmet Ak
on Google
on Google Scholar

REFERENCES
Aksaray G, Yelken B, Kaptanoðlu C (2001) Sexuality in women with obsessive compulsive disorder. J Sex Marital Ther, 27:273-277
Aksoy UM (2006) Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluk hastalarýndaki cinsel iþlev bozukluklarýnýn karþýlaþtýrýlmasý. Uzmanlýk Tezi, Ýstanbul 2006
Freund B, Steketee G (1989) Sexual history, attitudes and functioning of obsessive-compulsive patients. J Sex Marital Ther, 15(Suppl 1): 31-41
Hoover CF, Insel TR (1984) Families of origin in obsessive compulsive disorder. J Nerv Ment Dis, 172:207-215
Monteiro WO, Noshirvani NF, Marks IM, Lelliott PT (1987) Anorgasmia from Clomipramine in obsessive compulsive disorder. Br J Psychiatry, 151:107-112
Rasmussen SA, Tsuang MT (1986) Clinical characteristic and family history in DSM-III obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry, 143:317-322
Reuven-Magril O, Dar R, Liberman N (2008) Illusion of control and behavioral control attempts in obsessive–compulsive disorder. J Abnormal Psychol, 117(Suppl 2):334–341
Shapiro D (1965). Neurotic styles. New York: Basic Books.
Sookman D, Pinard G, Beck AT (2001) Vulnerability schemas in obsessive– compulsive disorder. Journal of Cognitive Psychotherapy, 15:109–130
Steketee G (1997) Disability and family burden in obsessive –compulsive disorder. Can J Psychiatry, 42:919-928
Vulink NC, Denys D, Bus L, Westenberg HG (2006) Sexual pleasure in women with obsessive compulsive disorder. J Affect Disord, 91:19-25

How to Cite this Article
Pubmed Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak. [SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak. [SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]. http://www.jcbpr.org/?mno=23990 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak. [SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak. [SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak (0) [SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak. 0. [SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak. "[SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak. "[SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Nergis LAPSEKILI, Elif Temizsu, Mehmet Ak (0) [SEXUAL FUNCTIONS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A CASE REPORT]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.