E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery

Doğan Güçlühan Güçlü, Ömer Şenormancı, Oya Gönüllü, Musa Çırak, Güliz Şenomancı, Fürüzan Koktürk.

Abstract
Fear avoidance beliefs (FAB) in low back pain (LBP) are associated with disability and pain. There is no data on how changes in FAB affect disability and other factors after lumbar disc surgery. The aim of this study was to evaluate the effects of lumbar disc surgery on FAB and to investigate whether FAB changes predict changes in emotions, disability, and quality of life after lumbar disc surgery. 106 patients with chronic LBP were evaluated 1 day preoperatively and 3 months postoperatively. Sociodemographic questionnaire, Visual Analog Scale (VAS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), Fear and Avoidance Beliefs Qquestionnaire (FABQ), Oswestry Disability Index (ODI), and Short form-36 (SF-36) Health Survey Questionnaire were used. The end point ODI, VAS, BDI, BAI, FABQ fear avoidance (work) scores, most of SF-36 the subscale scores were significantly lower than the baseline scores. According to correlation analyses between mean changes in the outcome measures, there was no significant relationship between changes in fear avoidance (physical), fear avoidance (work) and other outcome measures. In conclusion, future research is needed to evaluate the effect of lumbar disc surgery on FAB.

Key words: Fear and avoidance, Disability, Quality of life, lumbar disc surgeryBel ağrısı nedenli operasyon sonrası korku kaçınma inanışları ve yaşam kalitesi

Ozet
Bel ağrısındaki korku kaçınma inanışları (KKİ), yeti yitimi ve ağrı ile ilişkilidir. Bel fıtığı cerrahi operasyonu geçiren hastalardaki KKİ değişiminin yeti yitimi ve diğer etmenleri nasıl etkilediğine dair bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bel fıtığı cerrahisinin KKİ üzerine etkisi olup olmadığını ve KKİ değişiminin, yeti yitimi ve yaşam kalitesi değişimi ile ilişkisini araştırmaktır. Kronik bel ağrısı yakınması ile başvuran 106 hasta ameliyattan hemen önceki gün ve ameliyat sonrası 3. ayda değerlendirildi. Sosyodemografik veri formu, Görsel Analog Skala (GAS), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Korku kaçınma inanışlar anketi (KKİA), Oswetry skalası (OS) ve Kısa form-36 uygulandı. Ameliyat sonrası OS, GAS, BDE, BAE, KKİA-iş bölümü, genel olarak KF-36 alt ölçekleri ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı olarak düşüktü. Sonuç değişkenlerindeki ortalama değişimler arasındaki korelasyon analizine göre, KKİA-iş bölümü, KKİA-fiziksel aktivite bölümü ve diğer sonuç değişkenleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Sonuç olarak bel fıtığı cerrahisinin KKİ üzerinde etkisinin anlaşılması için ileri araştırmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Korku kaçınma, Yeti yitimi, Yaşam kalitesi, bel cerrahisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Doğan Güçlühan Güçlü
Articles by Ömer Şenormancı
Articles by Oya Gönüllü
Articles by Musa Çırak
Articles by Güliz Şenomancı
Articles by Fürüzan Koktürk
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1385
Downloaded: 347
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Guclu DG, Senormanci O, Gonullu O, Cirak M, Senomanci G, Kokturk F. Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery. JCBPR. 2017; 6(1): 1-8. doi:10.5455/JCBPR.245356


Web Style

Guclu DG, Senormanci O, Gonullu O, Cirak M, Senomanci G, Kokturk F. Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery. http://www.jcbpr.org/?mno=245356 [Access: July 20, 2018]. doi:10.5455/JCBPR.245356


AMA (American Medical Association) Style

Guclu DG, Senormanci O, Gonullu O, Cirak M, Senomanci G, Kokturk F. Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery. JCBPR. 2017; 6(1): 1-8. doi:10.5455/JCBPR.245356Vancouver/ICMJE Style

Guclu DG, Senormanci O, Gonullu O, Cirak M, Senomanci G, Kokturk F. Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery. JCBPR. (2017), [cited July 20, 2018]; 6(1): 1-8. doi:10.5455/JCBPR.245356Harvard Style

Guclu, D. G., Senormanci, O., Gonullu, O., Cirak, M., Senomanci, G. & Kokturk, F. (2017) Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery. JCBPR, 6 (1), 1-8. doi:10.5455/JCBPR.245356Turabian Style

Guclu, Dogan Gucluhan, Omer Senormanci, Oya Gonullu, Musa Cirak, Guliz Senomanci, and Furuzan Kokturk. 2017. Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 1-8. doi:10.5455/JCBPR.245356Chicago Style

Guclu, Dogan Gucluhan, Omer Senormanci, Oya Gonullu, Musa Cirak, Guliz Senomanci, and Furuzan Kokturk. "Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 1-8. doi:10.5455/JCBPR.245356MLA (The Modern Language Association) Style

Guclu, Dogan Gucluhan, Omer Senormanci, Oya Gonullu, Musa Cirak, Guliz Senomanci, and Furuzan Kokturk. "Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.1 (2017), 1-8. Print. doi:10.5455/JCBPR.245356APA (American Psychological Association) Style

Guclu, D. G., Senormanci, O., Gonullu, O., Cirak, M., Senomanci, G. & Kokturk, F. (2017) Fear avoidance beliefs and quality of life quality after lumbar disc surgery. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 1-8. doi:10.5455/JCBPR.245356