Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)

Şermin Yalın-Sapmaz, Nefize Yalın, Canem Kavurma, Bengisu Uzel Tanrıverdi, Siğnem Öztekin, Ertuğrrul Köroğlu, Ömer Aydemir.

Abstract
Introduction: This study aimed to assess the reliability and validity of the Turkish version of The DSM-5 Level 2 Depression Scale.
Method: The study group included a case group that consisted of a clinical sample diagnosed with depressive disorder that continued treatment in a child and adolescent psychiatry unit and a community sample. The study was carried out with 218 children and 160 parents. The Child Depression Inventory and Strengths and Difficulties Questionnaire- Parent Form were used along with the DSM-5 Level 2 Depression Scale for assessment.
Results: In reliability analyses, Cronbach alpha internal consistency coefficient was found to be very high for child and parent forms (0.965/0.952). Item- total score correlation coefficients are high and very high, respectively and were found to be consistent with the original structure of the scale (0.725 and 0.864 for child form- 0.644 and 0.839 for parent form) As for concurrent validity, child form had a high correlation with the Children’s Depression Inventory while parent form had a significant correlation with Strengths and Difficulties Questionnaire- Parent Form (r=0.853 p<0.0001; r=0.682 p<0.0001).
Conclusion: Turkish version of the DSM-5 Level 2 Depression Scale could be used as a valid and reliable instrument both in clinical practice and for research purposes.

Key words: DSM-5 Level 2 Depression Scale, reliability, validityDSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 yaş çocuk formu ve 6-17 yaş ebeveyn formu)

Özet
Giriş: Bu çalışmada DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve depresif bozukluk tanısı alan klinik örneklem ile toplum örnekleminden oluşmuştur. 218 çocuk ve 160 ebeveyn ile çalışma yürütülmüştür. Değerlendirmede DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin yanı sıra Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu kullanılmıştır.
Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı çocuk ve ebeveyn formları için çok yüksek düzeyde (0.965/0.952) bulunmuştur. Madde - toplam puan bağıntı katsayıları yüksek ve çok yüksek düzeydedir ( çocuk formu için 0.725 ve 0.864 ebeveyn fomu için 0.644 ve 0.839) ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yapı geçerliliğinde her iki formda da bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumlu bulunmuştur. Birlikte geçerlilikte ölçeğin çocuk formunun Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ile ebeveyn formunun ise Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu ile anlamlı korelasyon(r=0.853 p<0.0001; r=0.682 p<0.0001) gösterdiği saptanmıştır.
Sonuç: DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Şermin Yalın-Sapmaz
Articles by Nefize Yalın
Articles by Canem Kavurma
Articles by Bengisu Uzel Tanrıverdi
Articles by Siğnem Öztekin
Articles by Ertuğrrul Köroğlu
Articles by Ömer Aydemir
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1008
Downloaded: 186
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yalin-Sapmaz S, Yalin N, Kavurma C, Tanriverdi BU, Oztekin S, Koroglu E, Aydemir O. [Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]. JCBPR. 2017; 6(1): 15-21. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026


Web Style

Yalin-Sapmaz S, Yalin N, Kavurma C, Tanriverdi BU, Oztekin S, Koroglu E, Aydemir O. [Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]. http://www.jcbpr.org/?mno=253026 [Access: March 18, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026


AMA (American Medical Association) Style

Yalin-Sapmaz S, Yalin N, Kavurma C, Tanriverdi BU, Oztekin S, Koroglu E, Aydemir O. [Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]. JCBPR. 2017; 6(1): 15-21. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026Vancouver/ICMJE Style

Yalin-Sapmaz S, Yalin N, Kavurma C, Tanriverdi BU, Oztekin S, Koroglu E, Aydemir O. [Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]. JCBPR. (2017), [cited March 18, 2018]; 6(1): 15-21. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026Harvard Style

Yalin-Sapmaz, S., Yalin, N., Kavurma, C., Tanriverdi, B. U., Oztekin, S., Koroglu, E. & Aydemir, O. (2017) [Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]. JCBPR, 6 (1), 15-21. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026Turabian Style

Yalin-Sapmaz, Sermin, Nefize Yalin, Canem Kavurma, Bengisu Uzel Tanriverdi, Signem Oztekin, Ertugrrul Koroglu, and Omer Aydemir. 2017. [Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 15-21. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026Chicago Style

Yalin-Sapmaz, Sermin, Nefize Yalin, Canem Kavurma, Bengisu Uzel Tanriverdi, Signem Oztekin, Ertugrrul Koroglu, and Omer Aydemir. "[Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 15-21. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026MLA (The Modern Language Association) Style

Yalin-Sapmaz, Sermin, Nefize Yalin, Canem Kavurma, Bengisu Uzel Tanriverdi, Signem Oztekin, Ertugrrul Koroglu, and Omer Aydemir. "[Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.1 (2017), 15-21. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026APA (American Psychological Association) Style

Yalin-Sapmaz, S., Yalin, N., Kavurma, C., Tanriverdi, B. U., Oztekin, S., Koroglu, E. & Aydemir, O. (2017) [Reliability and Validity Of The DSM-5 Level 2 Depression Scale- Turkish Version (Child Form for 11-17 years and Parent Form for 6-17 Years)]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (1), 15-21. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.253026AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.