E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey

Mustafa Savcı, Yasin Demir, Mustafa Kutlu, Ferda Aysan.

Abstract
The aim of the study is to evaluate the primary theoretical orientation of mental health workers (psychiatrist, psychologist, psychological counselor and social worker) in Turkey. The study was conducted with 133 psychiatrists, 312 psychologists, 430 psychological counselors and 198 social workers, a total 1073 (572 female, 501 male) mental health workers. Mental health workers between the ages of 22 and 73, from every city in Turkey participated in the study. Personal Information Form designed by the researchers was used as data collection tool in the study. Personal Information Form was emailed to the professionals and the data was collected online. Collected data were analyzed by frequency and percentage calculations. The findings of the study demonstrated that the primary theoretical orientation of psychiatrists and psychologists were cognitive behaviorist therapy, of psychological counselors were constructivist therapy and of social workers were system/family systems therapies. Furthermore, it was observed that the least preferred psychotherapy approach by the professionals was the multi-cultural therapy. The results of the study were discussed within the realm of the literature, and recommendations were presented for mental health workers and researchers.
Keywords: theoretical orientation, mental health workers, therapy.

Key words: theoretical orientation, mental health workers, therapyTürkiye'de Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Profesyonellerin Kuramsal Yönelimi

Ozet
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı) birincil kuramsal yönelimini incelemektir. Araştırma 133’ü psikiyatr, 312’si psikolog, 430’u psikolojik danışman ve 198’i sosyal hizmet uzmanı olmak üzere toplam 1073 (572 kadın, 501erkek) ruh sağlığı alanında çalışan profesyonel üzerinde yürütülmüştür. Türkiye’nin tüm şehirlerinden ruh sağlığı çalışanının katıldığı bu araştırmada profesyonellerin yaş aralığı 22 ile 73 arasında değişmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, profesyonellere elektronik posta aracılığıyla gönderilmiş ve veriler online ortamda toplanmıştır. Toplanan veriler frekans ve yüzdelikler hesaplanarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’deki psikiyatr ve psikologların birincil kuramsal yöneliminin bilişsel davranışçı terapi, psikolojik danışmanların yapılandırmacı terapi ve sosyal hizmet uzmanlarının sistem/aile sistemleri terapisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca profesyoneller tarafından en az eğilim gösterilen psikoterapi yaklaşımının çok kültürlü terapi olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmış, ruh sağlığı çalışanı ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: kuramsal yönelim, ruh sağlığı çalışanı, terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa Savcı
Articles by Yasin Demir
Articles by Mustafa Kutlu
Articles by Ferda Aysan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2447
Downloaded: 641
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Savci M, Demir Y, Kutlu M, Aysan F. Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey. JCBPR. 2018; 7(2): 72-79. doi:10.5455/JCBPR.278015


Web Style

Savci M, Demir Y, Kutlu M, Aysan F. Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey. http://www.jcbpr.org/?mno=278015 [Access: June 26, 2019]. doi:10.5455/JCBPR.278015


AMA (American Medical Association) Style

Savci M, Demir Y, Kutlu M, Aysan F. Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey. JCBPR. 2018; 7(2): 72-79. doi:10.5455/JCBPR.278015Vancouver/ICMJE Style

Savci M, Demir Y, Kutlu M, Aysan F. Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey. JCBPR. (2018), [cited June 26, 2019]; 7(2): 72-79. doi:10.5455/JCBPR.278015Harvard Style

Savci, M., Demir, . Y., Kutlu, . M. & Aysan, . F. (2018) Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey. JCBPR, 7 (2), 72-79. doi:10.5455/JCBPR.278015Turabian Style

Savci, Mustafa, Yasin Demir, Mustafa Kutlu, and Ferda Aysan. 2018. Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (2), 72-79. doi:10.5455/JCBPR.278015Chicago Style

Savci, Mustafa, Yasin Demir, Mustafa Kutlu, and Ferda Aysan. "Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 72-79. doi:10.5455/JCBPR.278015MLA (The Modern Language Association) Style

Savci, Mustafa, Yasin Demir, Mustafa Kutlu, and Ferda Aysan. "Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.2 (2018), 72-79. Print. doi:10.5455/JCBPR.278015APA (American Psychological Association) Style

Savci, M., Demir, . Y., Kutlu, . M. & Aysan, . F. (2018) Theoretical Orientation of Mental Health Workers in Turkey. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (2), 72-79. doi:10.5455/JCBPR.278015