E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients

Sema Nur Türkoğlu Dikmen, Yasir Şafak, Kadir Özdel, İlker Özdemir.

Abstract
According to the cognitive approach in the vaginismus etiology, it is accepted that the development of the vaginismic response is caused by the cognitive processes, meaning, interpretation and perception disorders. Many researchers have described negative cognitive schemas and information processing errors in patients with sexual dysfunction. Metacognition and schemas in vaginismus patients have not been studied together. We performed 30 women in the vaginismus group and 30 healthy women as a control group in order to test the hypothesis that our study was different in terms of early maladaptive schemas and metacognition according to the control group in vaginismus patients and that there were some early maladaptive schema subtypes and metacognition subtypes. Participants were assessed by sociodemographic data form, young schema scale short form, metacognition scale, Arizona sexual experience scale, Glombock Rust sexual satisfaction scale. When we looked at the scales in our study, there were differences in four subscale scores ('pessimism', 'approval seeking', 'punishment' and 'high standards') from the control group in the vaginismus group. When the metacognitive characteristics were examined, there was a difference in the scores of 'uncontrollability and danger', 'control of thinking', 'cognitive awareness' subscale scores in the control group. Our study is significant in that it is a guide for future studies that will examine the change in cognitive parameters before and after treatment on a larger scale.

Key words: metacognition, schema, vaginismusVajinismus Hastalarında Erken Dönem Uyumsuz Şema Ve Üst Bilişlerin Değerlendirilmesi

Ozet
Vajinismus etyolojisinde yer alan bilişsel yaklaşıma göre vajinismik yanıtın gelişmesinde bilişsel süreçlerden anlamlandırma, yorumlama ve algılama bozukluklarının etken olduğu kabul edilir. Birçok araştırmacı cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalarda olumsuz bilişsel şemalar ve bilgi işlemleme hatalarının bulunduğundan bahsetmiştir. Vajinismus hastalarında üst bilişi ve şemaları birlikte değerlendiren bir çalışma yoktur. Çalışmamız vajinismus hastalarında kontrol grubuna göre erken dönem uyumsuz şema ve üst bilişler açısından farklılık olduğunu ve bazı erken dönem uyumsuz şema alt tipleri ve üst biliş alt tipleri arasında ilişki bulunduğu hipotezini test etmek amacıyla vajinismus grubunda 30 kadın ve kontrol grubu olarak 30 sağlıklı kadın ile yapılmıştır. Katılımcılar sosyodemografik veri formu, young şema ölçeği kısa form ,Üst biliş ölçeği, Arizona cinsel yaşantılar ölçeği, Glombock Rust cinsel doyum ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda şemalara bakıldığında vajinismus grubunda kontrol grubundan dört alt ölçek puanlarında (‘karamsarlık’, ‘onay arayıcılık’,’cezalandırılma’ ve ‘yüksek standartlar’) farklılık saptanmıştır. Üstbiliş özelliklerine bakıldığında ise kontrol grubundan ‘kontrol edilemezlik ve tehlike’, ‘düşünceleri kontrol’, ‘bilişsel farkındalık’ alt ölçek puanlarında farklılık saptanmıştır. Çalışmamız daha büyük ölçekli, tedavi öncesi ve sonrası bilişsel parametrelerde ki değişimi inceleyecek gelecek çalışmalar için yol gösterici olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: üstbiliş, şema, vajinismus


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sema Nur Türkoğlu Dikmen
Articles by Yasir Şafak
Articles by Kadir Özdel
Articles by İlker Özdemir
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1917
Downloaded: 228


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir. [Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]. JCBPR. 2019; 8(3): 131-139. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615


Web Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir. [Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]. http://www.jcbpr.org/?mno=290615 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615


AMA (American Medical Association) Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir. [Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]. JCBPR. 2019; 8(3): 131-139. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615Vancouver/ICMJE Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir. [Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]. JCBPR. (2019), [cited March 29, 2020]; 8(3): 131-139. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615Harvard Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir (2019) [Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]. JCBPR, 8 (3), 131-139. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615Turabian Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir. 2019. [Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 131-139. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615Chicago Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir. "[Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 131-139. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615MLA (The Modern Language Association) Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir. "[Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.3 (2019), 131-139. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615APA (American Psychological Association) Style

Sema Nur Turkoglu Dikmen, Yasir Safak, Kadir Ozdel, Ilker Ozdemir (2019) [Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 131-139. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.290615