E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls

Katre Doğan, Özgür Saygın Solak, Kadir Özdel, Mehmet Hakan Türkçapar.

Abstract
Aim: The aim of the present study is to investigate metacognitive model between autogenous and reactive subtypes of OCD and also between total OCD group and healthy control group.
Method: In the study, we include 61 patients from the Psychiatry Department of Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Hospital and 30 healthy men from the hospital staff as control group. Socio-demographic data form, SCID-I, SCID-II, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) and the Metacognition Questionnaire(MCQ-30) were implemented.
Results: We compared the metacognitions on autogenous and reactive subtypes of OCD and no significant statistical difference was found (p>0.05). When we compared OCD and healthy control group, we observed significant statistical difference between two groups on the averages of total point and the MCQ-30 subscales (p<0.05) except the subscale about positive beliefs about worry.
Discussion: Similar metacognitive pathologies on the OCD subtype groups and the difference between OCD and the control group support the thought of using Metacognitivr Therapy as a treatment option with no consideration the subtype concept. As well as that finding no difference in subscale about positive beliefs about worry between OCD and healthy control group is another point that must be investigated. Nevertheless, we need much more study about metacognitions in OCD

Key words: obsessive compulsive disorder, reactive obsession, autogenous obsession, metacognitionOBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ALT TİPLERİNDE VE SAĞLIKLI KONTROL GRUBUNDA METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Ozet
Amaç: Sağlıklı kontrol grubu ile Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısı almış hastalar arasında ve ayrıca OKB’nin otojen ile reaktif alt tiplerinde metakognitif özelliklerin farklılık gösterip göstermediği incelendi.
Yöntem: Bu çalışmaya Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümüne poliklinikten başvuran hastalardan DSM-IV tanı ölçütlerine göre OKB tanısı almış EK61 hasta ve kontrol grubu olarak da hastane personelinden benzer sosyodemografik özelliklerde seçilmiş 30 sağlıklı birey alınmıştır. Bu kişilere Sosyodemografik Veri Formu verilmiş; SCID –I, SCID-II, Metakognisyonlar Anketi (MCQ-30) ve Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği ( Y-BOCS) uygulanmıştır.
Bulgu: Otojen ve reaktif alt tiplerinde metakognisyonlar karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). OKB ve sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında ise “Olumlu İnançlar” alt ölçeği hariç diğer MCQ-30 alt ölçekleri ve toplam puan ortalamalarında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: OKB alt tiplerinde benzer metakognitif patolojilerin bulunuşu ve sağlıklı kişilerden farklı oluşu Metakognitif Terapinin OKB alt tip ayrımı gözetmeksizin bu alanda bir tedavi seçeneği olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Bunun yanı sıra MCQ-30 olumlu inançlar alt ölçeğinde normal sağlıklı grup ile OKB grubu arasında fark olmaması, aydınlatılması gereken noktalarda biridir. Bunun için OKB’de metakognisyon alanında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: obsesif kompulsif bozukluk, reaktif obsesyon, otojen obsesyon, metakognisyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Katre Doğan
Articles by Özgür Saygın Solak
Articles by Kadir Özdel
Articles by Mehmet Hakan Türkçapar
on Google
on Google Scholar

REFERENCES
Cartwright-Hatton S, Wells A (1997) Beliefs about worry and intrusions: the metacognitions questionnaire and its correlates. J Anxiety Disord, 11: 279-296.
Clark DA, Purdon C, Wang A (2003) The Meta-Cognitive Beliefs Questionnaire: development of a measure of obsessional beliefs. Behav Res Ther, 41:655-69.
Corcoran KM, Woody SR (2008) Appraisals of obsessional thoughts in normal samples. Behav Res Ther, 46:71-83.
De Bruin GO, Rassin E, Muris P (2005) Cognitive self-consciousness and meta-worry and their relations to symptoms of worry and obsessional thoughts. Psychol Rep, 96:222-224.
Dienes Z, Perner J (1999) A theory of implicit and explicit knowledge. Behav Brain Sci, 22(5):735-755.
Fisher PL, Wells A (2008) Metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder: a case series. J Behav Ther Exp Psychiatry, 39:117-132.
Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA (1989) The Yale–Brown Obsessive–Compulsive Scale: Development, use, reliability, and validity. Arch Gen Psychiatry, 46: 1006–1016.
Gwilliam P, Wells A, Cartwright-Hatton, S (2004) Does meta-cognition or responsibility predict obsessive–compulsive symptoms: a test of the metacognitive model. Clin Psychol Psychother, 11: 137-144.
Hermans D, Martens K, De Cort K ve ark. (2003) Reality monitoring and metacognitive beliefs related to cognitive confidence in obsessive–compulsive disorder. Behav Res Ther, 41: 383-401.
Karamustafalýoðlu O, Üçýþýk A M, Ulusoy M (1993) Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Derecelendirme Ölçeðinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalýþmasý. Serbest Bildiri, 28.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bursa.
Lee HJ, Kwon SM (2003) Two different types of obsession: autogenous obsessions and reactive obsessions. Behav Res Ther, 41(1):11- 29
Lee HJ, Kwon SM, Kwon JS et al. (2005) Testing the autogenous reactive model of obsessions. Depress Anxiety, 21:118-129.
Myers SG, Wells A (2004) Obsessive-compulsive symptoms: the contribution of metacognitions and responsibility. J Anxiety Disord, 19:806-817.
Özkürkçügil A, Aydemir ÖM (1999) DSM-IV Eksen I Bozukluklarý için Yapýlandýrýlmýþ Klinik Görüþmenin Türkçe'ye Uyarlanmasý ve Güvenirlik Çalýþmasý. Ýlaç ve Tedavi Dergisi, 12: 233-236.
Purdon C, Clark DA (1994) Obsessive intrusive thoughts in nonclinical subjects. Part II. Cognitive appraisal, emotional response and thought control strategies. Behav Res Ther, 32:403-410.
Sica C, Steketee G, Ghisi M ve ark. (2007) Metacognitive beliefs and strategies predict worry, obsessive-compulsive symptoms, coping styles: A prliminary prospective study on an Italian non-clinical sample. Clin Psychol Psychother, 14: 258-268.
Sorias S, Saygýlý R, Elbi H (1990) DSM-III-R Kiþilik Bozukluklarý için Yapýlandýrýlmýþ Klinik Görüþme Formu (SCID- II). Ege Üniversitesi.
Toneatto T (1999) Metacognition and substance use. Addict Behav, 24:167-174.
Tosun A,Irak M (2008) Üst Biliþ Ölçeði-30'un Türkçe uyarlamasý, geçerliði, güvenirliði, kaygý ve obsesif-Kompülsif belirtilerle iliþkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19:67-80.
Wells A, Papageorgiou C (1998) Relationships between worry, obsessive-compulsive symptoms and meta-cognitive beliefs. Behav Res Ther, 36: 899-913.
Wells A, Cartwright-Hatton S (2004) A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behav Res Ther, 42: 385-396.
Wells A, King P (2006) Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: An open trial. Journal J Behav Ther Exp Psychiatry, 37:206–212.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar. [Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar. [Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]. http://www.jcbpr.org/?mno=32181 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar. [Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar. [Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar (0) [Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar. 0. [Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar. "[Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar. "[Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Katre Dogan, Ozgur Saygin Solak, Kadir Ozdel, Mehmet Hakan Turkcapar (0) [Comparison of metacognitions between Obsessive Compulsive Subtypes and Healthy Controls]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.