E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale

Derya Atalan Ergin, Emine Gül Kapçı.

Abstract
Aim: The aim of the present study is to evaluate psychometric properties of the Children’s Automatic Thoughts Scale to children and adolescents. Method: A total of 534 children and adolescents aged 9-16 participated in the study. They attended elementary schools in Ankara. Of these participants 276 were girls and 258 were boys. The mean age of the group was 12.30 (SD=1.26).They were attending 4th to 8th grade of the elementary schools.Results: Exploratory and Confirmatory factor analyses confirmed the four factor model suggested by Schniering and Rapee (2002). The four factor model explained 50% of variance.The first factor was social threat and 31.72% of the total variance. Followed by personal failure, hostility and physical treat factors explaining 8.32%, 5.80% and 5.10% of the total variance. Social threat was found to be explaining the higher variance in the present study while personal failure was the first factor explaining higher variance in the original study. Test-rest reliabilities with two weeks interval demonstrated that the Children’s Automatic Thoughts Scale is a reliable instrument(r=.90). Cronbach Alpha was found to be and .94. These reliability and validity analyses supported that Children’s Automatic Thoughts Scalecould be used with Turkish children. Conclusion: Children’s Automatic Thoughts Scale, evaluates the presence and severity of negative cognition in children and adolescents, could be utilized in research and clinical practice. It could also be used in educational settings where the thought content of children and adolescents are important in areas such as friendship, academic success and bullying.

Key words: Child, adolescents, cognition, scaleÇOCUK VE ERGENLERDE OLUMSUZ BİLİŞLERİN DEĞERLENDIRILMESİ: ÇOCUKLARIN OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI

Ozet
Amaç: Çocuk ve ergenlerin olumsuz bilişlerini değerlendiren Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin (Schniering ve Rapee 2002) çocuk ve ergenlerde kullanımına yönelik psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmaya Ankara ilindeki ilköğretim okullarına devam ve yaşları 9-16 arasında (Yaş X=12.30; SS=1.26) değişen, 4.-8. sınıflara devam eden toplam 534 çocuk ve ergen katılmıştır. Katılımcıların 276’sı kız, 258’i erkektir. Bulgular: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri önerilen dört faktörlü yapının Türk çocuklarına uygunluğunu desteklemektedir. Bu faktörler varyansın yaklaşık %50’sini açıklamıştır. Sosyal tehdit faktörü varyansın %31.72’sini, kişisel başarısızlık faktörü varyansın %8.32’sini, düşmanlık faktörü varyansın %5.80’sını ve fiziksel tehdit faktörü varyansın %5.10’unu açıklamıştır. Özgün çalışmada kişisel başarısızlık varyansın önemli bir bölümünü açıklarken, bu çalışmada sosyal tehdit birinci faktör olarak belirmiştir. Test tekrar test kararlılığı (r=.90) ve iç tutarlılık(α =.94) güvenirlik analizleri ölçeğin yüksek bir güvenirlikte değerlendirme yaptığını göstermiştir. Sonuç: Çocuk ve ergenlerde olumsuz bilişlerin varlığını ve şiddetini değerlendiren bu ölçek araştırma ve klinik uygulamaların yanı sıra çocuk ve ergenlerin düşünce içeriklerinin önemli olduğu arkadaşlık ilişkileri, akademik başarı ve zorbalık gibi alanlara yönelik önleyici psikolojik danışmanın önemli olduğu eğitim ortamlarında da kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, biliş, ölçek


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Derya Atalan Ergin
Articles by Emine Gül Kapçı
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Amerikan Psikiyatri Birliði (1994) Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal El Kitabý, dördüncü baský (DSM-IV). Washington DC. (Çev. ed.: E Köroðlu) Hekimler Yayýn Birliði, Ankara, 1995.
Beck AT (1976) Cognitive Therapy and The Emotional Disorders. New York: New American Library.
Beck JS (2005) Cognitive Therapy For Challenging Problems. New York: The Guilford Press.
Erol N, Þimsek Z, Öner O ve ark. (2005) Behavioral and Emotional Problems Among Turkish Children at Ages 2 to 3 Years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44:80-87.
Hogendoorn SM, Wolters LH, Vervoort L ve ark. (2010) Measuring Negative and Positive Thoughts in Children: An Adaptation of The Children's Automatic Thoughts Scale. Cognitve Ther Res, 34:467-478.
Karakaya I, Coþkun A, Aðaoðlu B ve ark. (2007) Çocukluktaki Olumsuz Düþünceleri Deðerlendirme Ölçeði Geçerlik-Güvenilirlik Çalýþmasý. Türk Psikiyatri Dergisi, 18:155-162.
Kaslow NJ, Stark KD, Printz B ve ark. (1992). Cognitive Triad Inventory for Children: Devlopment and Relation to Depression and Anxiety. J Clin Child Psychol, 21:339-347.
Kendall PC (1984) Behavioral Assessment and Methodology. Annual Review of Behavior Therapy: Theory and Practice, 9:39-94.
Leitenberg H (2002) Children's Negative Cognitive Errors Questionnaire (CNCEQ). University of Vermont, Burlington. USA.
Merikangas KR, He JP, Burstein M ve ark. (2010a) Lifetime Prevalence of Mental Disorders in US Adolescents: Results from The National Comorbidity Study-Adolescent Supplement (NCS-A). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 49:980-989
Merikangas K.R., He J.P., Brody D. ve ark. (2010b) Prevalence and Treatment of Mental Disorders Among US Children in the 2001-2004 NHANES. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 125:75-81
Ronan KR, Kendall PC, Rowe M (1994) Negative Affectivity in Children: Development and Validation of a Self-Statement Questionnaire. Cognitive Ther Res, 18:509-528
Schniering CA, Hudson JL, Rapee RM (2000) Issues in the Diagnosis and Assessment of Anxiety Disorders in Children and Adolescents. Clinical Psychol Rev, 20:453-478
Schniering CA, Rapee RM (2002) Development and Validation of a Measure of Children's Automatic Thoughts: The Children's Automatic Thoughts Scale. J Beh Res Ther, 40:1091-1109
Stark KD, Best LR, Adam T (1990) Development and Psychometric Evaluation of a Depressogenic Thoughts Questionnaire for Children, Yayýnlanmamýþ Araþtýrma Raporu
Sümer N (2000) Yapýsal Eþitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazýlarý, 3:74-79

How to Cite this Article
Pubmed Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci. [Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.


Web Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci. [Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]. http://www.jcbpr.org/?mno=32449 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.


AMA (American Medical Association) Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci. [Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.Vancouver/ICMJE Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci. [Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.Harvard Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci (0) [Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.Turabian Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci. 0. [Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.Chicago Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci. "[Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.MLA (The Modern Language Association) Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci. "[Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.APA (American Psychological Association) Style

Derya Atalan Ergin, Emine Gul Kapci (0) [Evaluatıon Of Negatıve Cognıtons In Chıldren And Adolescents: Chıldren’s Automatıc Thoughts Scale]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.