E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Technical Note 


A Technique: Generating Alternative Thoughts

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Türkçapar.

Abstract
Introduction: One of the basic techniques of cognitive therapy is examination of automatic thoughts and reducing the belief in them. By employing this we can overcome the cognitive bias apparent in mental disorders. Despite this view according to another cognitive perspective in a given situation there are distinct cognitive representations competing for retrieval from memory just like positive and negative schemas. In this sense generating or strengthening alternative explanations or balanced thoughts that explains the situation better than negative automatic thoughts is one of the important process goals of cognitive therapy.
Objective: Aim of this review is to describe methods used to generate alternative/balanced thoughts that are used in examining automatic thoughts and which is also a part of automatic thought records. Alternative/balanced thoughts are a summary and end point of automatic thought work. In this text different ways including listing alternative thoughts, using examining the evidence for generating balanced thoughts, decatastrophizing in anxiety and a meta cognitive method named two explanation are discussed. Different ways to use this technique as a homework assignment is also reviewed. Remarkable aspects of generating alternative explanations and realistic/balanced thoughts are also reviewed and exemplified using therapy transcripts.
Conclusion: Generating alternative explanations and balanced thoughts are the end point and important part of therapy work on automatic thoughts. When applied properly and rehearsed as homework between sessions these methods may lead to improvement in many mental disorders.

Key words: cognitive therapy, depression, anxietyBir Teknik: Alternatif Düşünce Oluşturulması

Ozet
Giriş: Bilişsel terapide değişimin sağlanmasındaki en temel yöntemlerden biri otomatik düşüncelerin incelenmesi ve bunlara olan inancın azaltılmasıdır. Bu sayede mental bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan bilişsel yanlılığın üstesinden gelinmiş olunur. Bununla beraber bir başka bilişsel görüşe göre ise aynı anda bir kişide ortaya çıkmak için yarışan farklı bilişsel temsiller olabileceğidir. Kişinin olumsuz otomatik düşüncesinin dışında durumu daha iyi açıklayan alternatif açıklama veya inançların oluşturulması ya da güçlendirilmesi bu bağlamda bilişsel terapinin hedefleri arasındadır.
Amaç: Bu gözden geçirmenin amacı otomatik düşünceler üzerinde çalışırken ve düşünce kayıtlarında da kullanılan alternatif/gerçekçi düşünceler oluşturma uygulamalarının aktarılmasıdır. Alternatif/gerçekçi düşünceler otomatik düşünce üzerinde yapılan çalışmanın bir nevi özeti ve son noktasını temsil etmektedir. Yazıda örnekler verilerek bu alternatif/gerçekçi düşüncenin hangi yollar ile oluşturulabileceği hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği örnek görüşmeler de verilerek sunulmuştur.
Sonuç: Alternatif/gerçekçi düşünceler oluşturmak otomatik düşünce üzerine yapılan çalışmanın bir nevi son ve önemli noktasıdır. Doğru bir biçimde uygulanması ve hastalar tarafından seans dışında ödev olarak tekrarlanmaları hastalarda olumlu değişiklikler oluşmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: bilişsel terapi, depresyon, anksiyete


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serkan Akkoyunlu
Articles by Hakan Mehmet Türkçapar
on Google
on Google Scholar

REFERENCES
Akkoyunlu S, Türkçapar MH (2012) Bir Teknik Kanýt Ýnceleme (A Technique: Examining the Evidence). JCBPR, 1 (3), 184- 190
Beck AT, Emery G. (1985) Anxiety Disorders Disorders and Phobias: A cognitive Perspective, NY, ABD, Basic Books, s. 203-204
Beck AT (2005) The current state of cognitive therapy: A 40-year retrospective. Arch Gen Psychiatry, 62:953-959
Beck JS (2011) Cognitive behavior therapy: Basics and beyond,New York, ABD: Guilford Press, s. 166-197
Brewin CR (2006) Understanding cognitive behaviour therapy: A retrieval competition account. Beh Res Ther 44:765-784
Butler AC, Chapman JE, Forman EM ve ark. (2006) The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clin Psychol Rev, 26:17-31
Lam D, Cheng L (1998) Cognitive behaviour therapy approach to disputing automatic thoughts: a two-stage model. J Adv Nurs, 27:1143-1150
Leahy LH (2003) Biliþsel terapi yöntemleri (Çev. Ed. Türkçapar M, Köroðlu E) Ankara: HYB, s. 31-61
Longmore RJ ve Worrell M (2007) Do we need to challenge thoughts in cognitive behavior therapy? Clin Psychol Rev, 27(2):173-87
Salkovskis (1989) Obsessions and Compulsions, Cognitive Therapy in Clinical Practice: An Illustrative Casebook (Ed. Scott,J. Williams JMG ve Beck AT) içinde sayfa 28-43
Türkçapar MH (2009) Klinik uygulamada depresyon, Ankara, HYB, s. 163-192
Türkçapar MH (2008) Biliþsel terapi: Temel ilkeler ve uygulama, 5. baský, Ankara: HYB, s. 86-87, s. 264-287
Türkçapar MH ve Sargýn AE (2012) Bir Teknik: Sokratik Sorgulama (A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery). JCBPR, 1(1):15-20
Wells A (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: A Practice Manual and Conceptual Guide, NY, Chichester, Ýngiltere, s 69-72

How to Cite this Article
Pubmed Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. http://www.jcbpr.org/?mno=32526 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar (0) [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. 0. [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. "[A Technique: Generating Alternative Thoughts]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar. "[A Technique: Generating Alternative Thoughts]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Serkan Akkoyunlu, Hakan Mehmet Turkcapar (0) [A Technique: Generating Alternative Thoughts]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.