E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy

Tacettin KURU, M. Hakan TÜRKÇAPAR.

Abstract
Introduction: Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is a common disease causing to significant deterioration in the person’s social and occupational functions. In this case report cognitive behavioral therapy’s location in treatment-resistant patients is discussed from pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient.
Case: 46 years old male patient had recourse to with complaints that loved ones arrive per accident or sexual thoughts about inappropriate people that led to the unintentional and occurred to distress so repetitive behaviors to get rid of that woes. These thoughts and behaviours was taking patient’s almost all his time and to avoid these situations he was spending his entire day exiting out of bed.
The patient’s complaints was sexual or per relatives considerations related to a negative event in mind and repeat some behaviours (spitting, gulping, turning, to step on-touch to certain places or to keep away from these) and expressions for unthinking these ideas 20 years ago. And these ideas could appear on just any activity (eat, step on a point while walking, either one of them to pass through from etc.). Patient’s these complaints had started at light level. 6 years ago there was an increment about his complaints and it starts to abstruct his daily activities; in this process he had sufficient time and dose fluoxetine and clomipramine treatments standing and lying. He hospitalized for treatment because of to intensify his symptoms in spite of treatment in the last 6 months. In the first 6 months of entering to clinic pharmacotherapy (fluvoxamine + trifluperazin, fluvoxamine + risperidone, clomipramine + olanzapine) and 3 times a week in 20 EKT session was completed but he didn’t answer to these treatments. Thereupon CBT was started to patient. Therapy process started with evaluation and cross-sectional case formulation, afterward psychoeducation that contains OCD and OCD’s CBT model was done, the patient's symptoms and the findings are evaluated in that context. Then CBT rationale that perform to the patient had been transferred. Patient’s coping methods with his current shortage and its results had been analyzed. Cognitive reconfiguration techniques related his current comments had been practised. Rationale of exposure and response prevention therapies were transferred. Hypothesized about each situation before ERP therapy and these hypothesis had been looked over with patient after ERP therapy.
Results: CBT is among the first treatments in the treatment of OCD. Hovewer, CBT is an effective treatment for treatment-resistant patients with pharmacotherapy and ECT.
Key Words:Obsessive Compulsive Disorder, treatment-resistant OCD, Cognitive Behaviour Therapy

Key words: Obsessive Compulsive Disorder, treatment-resistant OCD, Cognitive Behaviour TherapyOlgu Sunumu: Farmakoterapi ve EKT’ye Dirençli Bir OKB Hastasının Bilişsel Davranışçı Terapisi

Ozet
Giriş: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kişinin sosyal ve mesleki işlevlerinde belirgin bozulmaya yol açan sık görülen bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda ilaç ve EKT tedavisine dirençli bir OKB hastası üzerinden tedaviye dirençli hastalarda Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT ) nin yeri tartışılmıştır
Olgu: 46 yaşında erkek hasta aklına istemeden gelen ve sıkıntıya yol açan, sevdiklerinin başına kaza gelmesi ya da uygunsuz kişilerle cinsel içerikli düşünceler ve bu sıkıntılardan kurtulmak için tekrarlayan davranışlar/düşünceler yakınmaları ile başvurdu. Bu düşünceler ve davranışlar hastanın gün içinde neredeyse bütün zamanını alıyor ve bu durumlardan kaçınabilmek için gününün tamamını yataktan çıkmadan geçiriyordu.
Hastanın şikayetleri 20 yıl önce aklına cinsel içerikli veya yakınlarının başına olumsuz bir olay gelmesi ile ilgili düşünceler ve bu düşünceleri zihninden atmak için bazı davranışları(tükürme, yutkunma, dönme, belli yerlere basma-dokunma ya da bunlardan kaçınma) ve ifadeleri tekrarlama şeklindeydi. Bu düşünceler herhangi bir aktivite esnasında ( yemek yeme,yürürken gördüğü bir noktaya basma,yanından birisinin geçmesi vb.) ortaya çıkabiliyordu. Hastanın bu şikayetleri hafif düzeyde başlamıştı. Altı yıl önce şikayetlerinde artış olmuş ve günlük aktivitelerini engellemeye başlamıştı; bu süreçte yatarak ve ayaktan yeterli süre ve dozlarda fluoksetin ve klomipramin tedavileri almıştı. Son 6 ayda belirtilerinin tedaviye rağmen yoğunlaşması üzerine hasta tedavi amacıyla kliniğe yatırıldı. Klinikteki yatışının ilk 6 ayında ilaç tedavileri (fluvoksamin+trifluperazin, fluvoksamin+risperidon, klomipramin+olanzapin) ve haftada 3 kez olmak üzere 20 EKT seansı uygulandı. Ancak bu tedavilere yanıt alınamadı. Bunun üzerine hastaya BDT başlandı. Terapi sürecine değerlendirme, kesitsel vaka formülasyonu ile başlandı, daha sonra OKB ve OKB nin BDT modelinin içeren psikoeğitim yapıldı. Ardından hastaya uygulanacak BDT rasyoneli aktarıldı. Hastanın mevcut sıkıntısı ile baş etme yöntemleri ve sonuçları değerlendirildi. Mevcut yorumları ile ilgili bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri uygulandı. Maruz bırakma ve yanıt önleme (ERP) tedavisinin rasyoneli aktarıldı. ERP tedavisi öncesi her durum ile ilgili hipotezler kuruldu ve ERP sonrası hipotezler hasta ile birlikte gözden geçirildi.
Sonuç: OKB tedavisinde BDT ilk sıra tedaviler arasındadır. Bununla birlikte BDT, farmakoterapi ve EKT tedavilerine dirençli hastalar için de etkili bir tedavi olabileceği dikkate alınmalıdır .
Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Tedaviye Dirençli OKB, Bilişsel Davranışçı Terapi

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Tedaviye Dirençli OKB, Bilişsel Davranışçı Terapi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tacettin KURU
Articles by M. Hakan TÜRKÇAPAR
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR. [Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.


Web Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR. [Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]. http://www.jcbpr.org/?mno=40667 [Access: November 03, 2020]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR. [Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]. JCBPR. 0; 0(0): -. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR. [Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]. JCBPR. (0), [cited November 03, 2020]; 0(0): -. Turkish.Harvard Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR (0) [Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]. JCBPR, 0 (0), -. Turkish.Turabian Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR. 0. [Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.Chicago Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR. "[Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0 (0), -. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR. "[Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 0.0 (0), -. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Tacettin KURU, M. Hakan TURKCAPAR (0) [Case Report: Pharmacotherapy and ECT resistant an OCD patient’s Cognitive Behavioral Therapy]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 0 (0), -. Turkish.