E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions

Hüseyin Şehit Burhan, Yasir Şafak.

Abstract
The goal of research is to assess the preference for consistency, cognitive fusion and experiential avoidance levels and their of persons with delusional persecution delusions, and interrelationship of these items. In addition, it was aimed to investigate the attitudes of individuals with persecution delusions towards the inconsistency of the relationship with other cognitions and their discomfort caused by inconsistency. The patient group with delusions consisted of 82 patients was who were diagnosed with schizophrenia, schizophreniform, schizoaffective disorder, delusional disorder, unspecified psychotic For the control group, 86 people who showed similar characteristics were included in the study Participants in both groups fill form for the Sociodemographic Data Form, Preference for Consistency Scale (PFC), Peters Delusion Inventory (PDI, only items for Persecutory Delusion), Cognitive Fusion Scale (CFQ), acceptance and Action questionnaire-II (AAQ-II) themselves. In addition, the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS, only positive symptom subscale) was applied by the researcher in the patient group with delusions. There was a significant difference between the patient group with delusions and the control group for the scores of PFC, AAQ-II and CFQ (p<0.025) Positive correlations were found between scores of PFC, AAQ-II, CFQ, PDI and PDI subscales in patient group with delusions in terms of psychological flexibility and preference for consistency (p<0.05) Findings obtained; the patients with persecutiory delusions are more psychologically inflexible than the healthy ones and they attach more importance to consistency. preference for consistency and psychological flexibility are also related to attitudes towards delusions.

Key words: psychotic disorders, delusions, cognition acceptance and commitment therapy, verbal behaviorTutarlılık ve Psi̇koloji̇k Esnekli̇k Modelleri̇ni̇n Perseküsyon Hezeyanları ile İli̇şki̇si̇

Ozet
Araştırmanın amacı perseküsyon hezeyanlarına sahip kişilerin tutarlılık tutumlarını, bilişsel birleşme ve yaşantısal kaçınma seviyelerini ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini değerlendirmektir. Ayrıca perseküsyon hezeyanlarına sahip bireylerin diğer bilişleri ile ilişkilerinden oluşan tutarsızlığa ve tutarsızlığın oluşturduğu rahatsızlık hislerine yönelik tutumlarını araştırmak hedeflenmiştir. Hezeyanlı hasta grubu, şizofreni, şizofreniform bozukluk, şizoafektif bozukluk, hezeyanlı bozukluk, başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk tanısı alan 82 hastadan oluşmaktadır. Kontrol grubu olarak benzer özelikler gösteren 86 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki gruptaki katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Tutarlılık Tercihi Ölçeği (TTÖ), Peters Hezeyan Envanteri (Peters Delusion Inventory-PDI, perseküsyon hezeyanı ile ilgili maddeleri), Bilişsel Birleşme Ölçeği (BBÖ), ve Eylem Formu-II (KEF-II)’den oluşan değerlendirme seti verilmiş, hezeyanlı hasta grubunda ek olarak Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS, sadece pozitif belirtiler alt boyutu) araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Hezeyanlı hasta ve kontol grubu arasında TTÖ, BBÖ ve AAQ-II puanları anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0.025) Araştırmada psikolojik esneklik, ve tutarlık tutumu açısından, hezeyanlı hasta grubunun TTÖ, KEF-II, BBÖ, PDI ve PDI alt boyutların puanları arasında pozitif yönlü korelasyon bulunmuştur (p<0.05). Elde edilen bulgular; perseküsyon hezeyanı olan hastalarının sağlıklı bireylere göre psikolojik açıdan daha katı olduğunu ve tutarlığa daha fazla önem atfettiğini göstermektedir. Ayrıca tutarlık tutumu ve psikolojik esneklik hezeyanlarla ilgili tutumla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: psikotik bozukluklar, biliş, hezeyan, kabul ve kararlılık terapisi, sözel davranış


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hüseyin Şehit Burhan
Articles by Yasir Şafak
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1293
Downloaded: 138


How to Cite this Article
Pubmed Style

Burhan HS, Safak Y, . [Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]. JCBPR. 2019; 8(3): 179-189. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475


Web Style

Burhan HS, Safak Y, . [Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]. http://www.jcbpr.org/?mno=41475 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475


AMA (American Medical Association) Style

Burhan HS, Safak Y, . [Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]. JCBPR. 2019; 8(3): 179-189. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475Vancouver/ICMJE Style

Burhan HS, Safak Y, . [Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]. JCBPR. (2019), [cited March 29, 2020]; 8(3): 179-189. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475Harvard Style

Burhan, H. S., Safak, Y. & (2019) [Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]. JCBPR, 8 (3), 179-189. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475Turabian Style

Burhan, Huseyin Sehit, Yasir Safak, and . 2019. [Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 179-189. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475Chicago Style

Burhan, Huseyin Sehit, Yasir Safak, and . "[Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 179-189. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475MLA (The Modern Language Association) Style

Burhan, Huseyin Sehit, Yasir Safak, and . "[Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.3 (2019), 179-189. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475APA (American Psychological Association) Style

Burhan, H. S., Safak, Y. & (2019) [Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 179-189. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.41475