E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Fatma Nur KARAKAYA UBUR , Betül GÜZELCEOĞLU AYGÜN, Güliz ŞENORMANCI, Ömer ŞENORMANCI.

Abstract
ÖZ: Çalışmamızın amacı duygusal şemalar ve metakognisyonların, Majör Depresif Bozukluk’ta(MDB) karma belirtilerle olan ilişkisini incelemektir. Çalışmamıza Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin psikiyatri polikliniğine başvuran 95 MDB hastası alındı. Hastalar Hipomani Soru Listesi-32(HSL-32) ölçeğine göre karma özellikli olan grup ve pür depresyon grubu olarak ayrıldı ve üstbiliş Ölçeği-30(ÜBÖ-30) ve Leahy Duygusal Şemalar Ölçeği(LDŞÖ) ile değerlendirildi. HSL-32 puanlarıyla LDŞÖ-“Kontrol” ve LDŞÖ “Hissizlik” alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon bulundu. Lojistik regresyon analizine göre karma belirti yordayıcısı olarak ÜBÖ-“Bilişsel Güven” faktörü bulundu. Çalışmada karma özellikli depresyon grubunun pür depresyon grubuna göre hissizlik ve kontrolün azlığı duygusal şemalarının daha belirgin aktive olduğu, karma özelliklerle hissizlik ve kontrol duygusal şemaları arasında ilişki olduğu bulundu. Katı duygusal şemalar, adaptif duygusal şemalar ve duygular hakkında olumsuz inançlar iki grupta benzer puanlar aldı. Yararsız üstbilişsel faktörler her iki grupta yüksek saptanmasına rağmen pür depresyon grubunda karma özellikli gruba göre daha yüksektir. Pür depresyon grubunda bilişsel güven eksikliği daha yüksek bulunmuştur. Bilişsel güvenin yüksek olması karma özelliklerin bir yordayıcısı olabilir.
ABSTRACT: The aim of our study is to examine the relationship of emotional schemas and metacognitions with mixed symptoms in Major Depressive Disorder (MDD). Our study included 95 MDD patients who applied to the adult psychiatry outpatient clinic of University of Health Sciences Bursa High Training and Research Hospital. The patients were divided into the mixed-featured group and the pure depression group according to the Hypomania Checklist-32 (HSL-32) scale and were evaluated with the Metacognition Scale-30 (MCS-30) and the Leahy Emotional Schemas Scale (LESS). A statistically significant correlation was found between HSL-32 scores and LESS-“Control” and LESS “Nickness” subscale scores. According to logistic regression analysis, MCQ-“Cognitive Confidence” factor was found as a predictor of mixed symptoms. In the study, it was found that numbness and low control emotional schemas were more prominently activated in the mixed-specific depression group compared to the pure depression group, and there was a relationship between mixed features and numbness and control emotional schemas. Rigid emotional schemas, adaptive emotional schemas, and negative beliefs about emotions scored similarly in the two groups. Although unhelpful metacognitive factors were found to be higher in both groups, they were higher in the pure depression group than in the mixed-featured group. Cognitive lack of confidence was found to be higher in the pure depression group. High cognitive confidence may be a predictor of mixed traits.

Key words: Anahtar Kelimeler : MDB, karma belirtiler, üstbilişsel faktörler, duygusal şema. Keywords: MDD, mixed symptoms, metacognitive factors, emotional schema.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatma Nur KARAKAYA UBUR
Articles by Betül GÜZELCEOĞLU AYGÜN
Articles by Güliz ŞENORMANCI
Articles by Ömer ŞENORMANCI
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

FNKU, AYGUN BG, ŞENORMANCI G, ŞENORMANCI O, . KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. JCBPR. 2023; 12(3): 254-263. doi:10.5455/JCBPR.146803


Web Style

FNKU, AYGUN BG, ŞENORMANCI G, ŞENORMANCI O, . KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. https://www.jcbpr.org/?mno=146803 [Access: December 16, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.146803


AMA (American Medical Association) Style

FNKU, AYGUN BG, ŞENORMANCI G, ŞENORMANCI O, . KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. JCBPR. 2023; 12(3): 254-263. doi:10.5455/JCBPR.146803Vancouver/ICMJE Style

FNKU, AYGUN BG, ŞENORMANCI G, ŞENORMANCI O, . KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. JCBPR. (2023), [cited December 16, 2023]; 12(3): 254-263. doi:10.5455/JCBPR.146803Harvard Style

, F. N. K. U., AYGUN, B. G., ŞENORMANCI, G., ŞENORMANCI, O. & (2023) KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. JCBPR, 12 (3), 254-263. doi:10.5455/JCBPR.146803Turabian Style

, Fatma Nur KARAKAYA UBUR, Betul GUZELCEOĞLU AYGUN, Guliz ŞENORMANCI, Omer ŞENORMANCI, and . 2023. KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (3), 254-263. doi:10.5455/JCBPR.146803Chicago Style

, Fatma Nur KARAKAYA UBUR, Betul GUZELCEOĞLU AYGUN, Guliz ŞENORMANCI, Omer ŞENORMANCI, and . "KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12 (2023), 254-263. doi:10.5455/JCBPR.146803MLA (The Modern Language Association) Style

, Fatma Nur KARAKAYA UBUR, Betul GUZELCEOĞLU AYGUN, Guliz ŞENORMANCI, Omer ŞENORMANCI, and . "KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12.3 (2023), 254-263. Print. doi:10.5455/JCBPR.146803APA (American Psychological Association) Style

, F. N. K. U., AYGUN, B. G., ŞENORMANCI, G., ŞENORMANCI, O. & (2023) KARMA BELİRTİLİ OLAN VE OLMAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUSAL ŞEMALAR VE METAKOGNİSYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (3), 254-263. doi:10.5455/JCBPR.146803